Slik lykkes dere med e-sport

En praktisk hurtigguide til å komme i gang med e-sport, i ny klubb og eksisterende idrettslag.

Uansett om du ønsker å etablere en helt ny e-sportklubb eller en e-sportsavdeling i et eksisterende idrettslag, er prosessen i prinsippet den samme. Her får du en hurtig guide til, hvordan du best griper prosessen an og kommer godt i gang.

1.Start med hva?, hvem?,
hvordan og hvorfor?.

E-sport er som enhver annen aktivitet. Det krever tid, ressurser, mennesker, kompetanse og økonomi. Før du går i gang, bør du derfor ta stilling til følgende spørsmål:

 • Hva vil vi tilby, og til hvem?
 • Hvorfor er det en god idé?
 • Hva vil klubben/idrettslaget oppnå?
 • Hvem kan bidra?
 • Hvilke oppgaver involverer det, og hvem gjør hva?


2. Test ut idéen din

Før du går i gang med å realisere e-sportplanene dine, er det en god idé å undersøke, om det er interesse for konseptet. Hvis du allerede er en del av et idrettslag, kan du eventuelt ta en snakk med for eksempel styret, medlemmer, trenere og foreldre og bli klokere på, om det er støtte for din idé. Skap deg et overblikk over, hvem som eventuelt vil hjelpe deg med å føre planene ut i livet og legg i fellesskap en plan for, hvordan idéen kan bli til virkelighet.


3. Den riktige kompetansen

Kunnskap og kompetanse innenfor e-sport er avgjørende for at din nye e-sportsklubb eller –avdeling blir en suksess. Det er derfor viktig, at du allierer deg med andre, somvet noe om e-sport, trening, spill og e-sportsevents.  De skal samtidig være interessert i å involvere seg i prosjektet enten som trener, spiller, styremedlem, eventmanager eller lignende. Start med at spørre nettverket ditt og følg eventuelt opp med oppslag på Facebook, på den lokale skole, biblioteket eller på butikken.


4. Lag et styre

Når du har funnet en rekke personer, som har lyst til å engasjere seg i projektet, skal dere etablere et styre eller en styregruppe. Hvis du allerede er del av et idrettslag, skal det foregå i samarbeid med idrettslagets hovedstyre. Det er en god idé, at de nye styremedlemmene dekker bredt med hensyn til kompetanser som for eksempel sponsorarbeid, prosjektstyring, økonomi og andre relevante fagområder.


Styret eller styregruppens oppgave er å videreutvikle din idé og utarbeide en strategi for det videre arbeidet. Avtal et oppstartsmøte, hvor det nye styret fritt kan by inn med idéer til prosjektet.


Møtet bør især ha fokus på:

 • Hva ønsker vi å oppnå – og hvorfor?
 • Hvem er vår primære målgruppe?
 • Hvilke partnere skal vi ha?
 • Hva er vår tidsplan?

De beslutninger som dere vedtar på det første møtet, skal fungere som retningslinjer for prosjektet i fremtiden.

5. Sett opp konkrete mål

Klubben eller idrettslaget bør sette opp et eller flere konkrete mål for e-sport. Målene skal være med til å drive prosjektet fremover og sikre at alle involverte parter trekker i samme retning. Det er helt opp til den enkelte klubb eller idrettslag å definere, hva de vil oppnå med prosjektet. Eksempler på mulige målsetninger:

Vi vil...

 • tilby trening i xx spill pr. xx dato
 • tilknytte xx antall trenere til xx spill pr. xx dato
 • pr. xx dato være xx antall medlemmer
 • ha sponsorinntekter for NOK xx pr. xx dato
 • ha en aktiv hjemmeside, Facebook-side, Twitch pr. xx dato
 • streame xx ganger om uken med start d. xx dato
 • ha xx spillere ut til xx turneringer xx ganger i år
 • avholde xx antall egne events i år

6. Lag en strategi

Når dere har definert, hvilke mål dere vil oppnå, bør dere utarbeide en strategi for, hvordan dere vil nå hvert enkelt mål. En strategi er en langsiktig plan for deres arbeid og inneholder helt konkrete svar på, hvordan dere vil gripe an oppgaven.

Strategien kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

 • Hvordan velger vi ut de spill som medlemmene skal trene i?
 • Hvordan finner vi trenere til de utvalgte spill?
 • Hvordan finansierer vi prosjektet?
 • Hvordan finner vi sponsorer?
 • Hvordan får vi lokaler og utstyr?
 • Hvordan markedsfører vi oss?
 • Hvordan tiltrekker vi medlemmer?
 • Hvordan sikrer vi juridisk korrekte spillerkontrakter og partneravtaler?
 • Hvordan planlegger vi esports-events?
 • Hvordan arbeider vi med henholdsvis bredden og eliten?
 • Hvordan vil vi samarbeide med skoler, kommune, region, foreldre og andre?


7. Hvem gjør hva?

Når dere i fellesskap har definert, hvordan dere vil nå deres mål, skal dere fordele arbeidsopgaver og ansvarsområder. For å sikre fremdrift i prosjektet er det viktig, at alle vet, hvem som gjør hva og når. Styret utarbeider en plan med arbeidsoppgaver og tidsfrister, så det ikke hersker noen tvil om arbeidsfordelingen og den enkeltes rolle. Planen besvarer blant annet følgende spørsmål:

 • Hvem har ansvaret for å etablere xx sponsoravtaler innen xx dato?
 • Hvem har ansvaret for å finne xx trenere til xx spill innen xx dato?
 • Hvem etablerer samarbeid/møter med for eksempel skoler, kommune og regioner inden xx dato?
 • Hvem har ansvaret for å opprette en hjemmeside, Facebook-side og markedsføring innen xx dato?
 • Hvem sørger for lokaler, utstyr og tøy innen xx dato?


8. Sett i gang!

Planen er klar, og nå begynner alt det gøye arbeidet med å føre visjonene ut i livet. Når dere for alvor får fart på planene, er det imidlertid viktig, at dere stadig tar dere tid til å lytte og snakke med de mange, som har interesse i eller er involvert i prosjektet. Hastverk er lastverk, og det betaler seg å gjøre arbeidet grundig, både når dere organiserer og planlegger aktiviteter, samarbeider med trenere, ledere og styremedlemmer og inngår kontrakter eller partnerskaper.


9. Evaluer, lytt og lær

Etter som tiden og prosjektet skrider frem, vil dere utvilsomt gjøre dere en rekke erfaringer om, hva som fungerer og ikke fungerer. Det er derfor en god idé, at styret eller styregruppen holder møter regelmessig – eventuelt én gang om måneden – og løpende evaluerer prosjektet. Hva kan vi gjøre bedre? Hva kan med fordel justeres? Og kan vi gjøre noe ekstra for å nå målene våres?  

Hvis det for eksempel har vist seg, at det ikke gir mening, å avholde egne events, så la være. Det er viktig, at klubben eller idrettslaget bruker tiden og ressursene riktig og på det, som gjør en reell forskjell for idrettslaget og for medlemmenes utvikling.

Når dere evaluerer og justerer konseptet, er det alltid en god idé å ta en snakk med dem, det faktisk handler om, nemlig spillerne og trenerne. De er en integrert del av prosjektet i hverdagen og kan bidra med gode og konstruktive innspill til, hvordan e-sport kan bli en enda større suksess i deres klubb eller idrettslag. Lytt og lær – det betaler seg.